Výsledky

Očakávané výsledky počas projektu On Track sú:

 1. Kontextová štúdia systémov sledovania a opatrení

  Prvým intelektuálnym výstupom je kontextová štúdia systémov sledovania a opatrení na úrovni poskytovateľov VET v siedmich partnerských krajinách. Z európskej štúdie, ktorá skúmala opatrenia na sledovanie absolventov v členských štátoch EÚ a štúdie, ktorú sme vykonali počas fázy prípravy návrhu už vieme, že v žiadnej z našich krajín neexistujú systematické opatrenia na sledovanie absolventov VET. Zistili sa len určité nesystémové ad hoc opatrenia.

  Cieľom štúdie je analyzovať národný kontext a zistiť:

  • opatrenia alebo praktiky na sledovanie absolventov VET, ktoré v súčasnosti fungujú, aj keď nemajú systémový alebo všeobecný charakter,
  • administratívne údaje, ktoré sú už k dispozícii u poskytovateľove VET a dali by sa použiť v danom systéme sledovania,
  • praktické opatrenia na zabezpečenie kvality a ‘kultúry kvality’ danej krajiny,
  • organizačné kapacity a aktuálne IT kompetencie.

  Štúdia sa použije ako východisko pre zistenie ukazovateľov, ktoré je treba zahrnúť do systému sledovania, konkrétnych potrieb, ktoré je nutné naplniť a na zistenie potenciálnych výziev. Kontextová štúdia sa vykoná na národných úrovniach, jej výsledky sa skompilujú do nadnárodnej štúdie a poslúžia ako základ na vypracovanie systému sledovania absolventov.

 2. Systém sledovania absolventov VET

  Jadrom systému sledovania absolventov tvorí prieskum realizovaný medzi absolventmi VET, v rámci ktorého sa zozbierajú údaje týkajúce sa ďalšieho vzdelávania, zamestnania, kariérnej dráhy, zručností a kompetencií požadovaných na pracovnom trhu, ako aj ostatné súvisiace informácie.

  Systém sledovania absolventov bude vychádzať z kvalitatívnych a kvantitatívnych údajov, ktoré budú zhromaždené za účelom merania konkrétne zadefinovaných ukazovateľov.

  Kvantitatívne údaje budú zahŕňať socio-biografické a socio-ekonomické informácie, intenzitu a spôsob štúdia, kvalifikácie, získané kredity, študijný odbor, prechod do zamestnania alebo ďalšie vzdelávanie a odbornú prípravu absolventov, zárobky, typ zmluvy, postavenie v zamestnaní, povolanie, odborné postavenie, resp. činnosť, geografickú aj sektorovú mobilitu. Kvalitatívne údaje budú obsahovať údaje o relevantnosti štúdia vo vzťahu k zamestnaniu, zručnosti potrebné v práci, zručnosti získané počas štúdia, účasť na dobrovoľníckych alebo občianskych aktivitách, kariérny postup a spokojnosť v práci, vnímanie kvality a relevantnosti vzdelávania zo strany absolventov a ich skúsenosti s odborným výcvikom.

  Uskutoční sa modelový prieskum sledovania absolventov s možnosťou prispôsobiť tento prieskum na špecifické potreby každého poskytovateľa VET. V štádiu pilotných prieskumov a realizácie budú môcť všetci poskytovatelia VET adaptovať daný prieskum na svoje potreby, t.j. odstrániť/pridať alebo modifikovať jednotlivé otázky.

  Systém sledovania bude vytvorený v dvoch odlišných a otvorených on-line nástrojoch na tvorbu prieskumov, aby si každý poskytovateľ VET mohol zvoliť ten, ktorý bude môcť lepšie integrovať do svojho IT systému. Výber on-line nástrojov na uskutočnenie prieskumu sa vykoná počas projektu a po uskutočnení kontextovej štúdie, bude však zahŕňať jedno jednoduché a základné riešenie (tzv. Google prieskum) a jedno náročnejšie riešenie (použitie nástrojov Survey Monkey alebo Lime Survey). Bude vytvorený technický manuál na tvorbu a administráciu on-line prieskumov, s postupnými pokynmi ako daný modelový prieskum vykonať, implementovať ho na vlastný server a prispôsobiť ho konkrétnym potrebám ( vymazať/pridať/upraviť otázky).

  Okrem sledovacieho prieskumu, systém sledovania bude obsahovať metodiku a mechanizmy na prípravu, riadenie a administráciu prieskumu, vyhodnotenie výsledkov a vytvorenie registra absolventov. Metodika sledovania absolventov sa prenesie do systému zabezpečenia kvality organizácie a uzavrie sa tým medzera medzi štádiom 4 – prehodnotením a štádiom 1 – plánovaním kvalitatívneho cyklu EQAVET.

  Pokiaľ ide o metodiku sledovania absolventov, použijeme metodiku viacnásobného merania s dvoma meracími bodmi, jeden počas prvého roka od ukončenia štúdia (t.j. po šiestich mesiacoch) a druhý po 2-3 rokoch od ukončenia štúdia.

  Metodika a nástroje sledovania sa otestujú a vyhodnotia počas pilotného/skúšobného priebehu a sfinalizujú sa na základe spätnej väzby z týchto predbežných testovaní.

 3. Návod: Implementujte systém na sledovanie absolventov VET a integrujte ho do systému zabezpečenia kvality organizácie

  Ciele tohto návodu pre poskytovateľov VET sú:

  • zvýšiť informovanosť u poskytovateľov odborného vzdelávania a odbornej prípravy o relevantnosti a užitočnosti sledovania svojich vlastných absolventov,
  • podporiť poskytovateľov VET v procese zavádzania vlastného systému sledovania absolventov,
  • podporiť ich pri integrácii tohto systému sledovania do vlastného systému zabezpečenia kvality,
  • poskytnúť im metodickú pomoc a vedenie počas realizácie jednotlivých krokov tohto procesu.

  Tento návod resp. príručka bude autonómnym produktom, nezávislým na systéme sledovania O2 a môže ho potenciálne použiť ktorýkoľvek poskytovateľ VET, ktorý chce zaviesť systéme sledovania absolventov VET so svojimi vlastným zdrojmi a využiť tak vlastné nástroje a technológiu. Bude obsahovať kapitolu, ktorá bude venovaná konkrétnemu systému sledovania, ktorý navrhujeme, avšak dá sa použiť aj s inými riešeniami.