O projekte

Zamestnateľnosť mladých ľudí vyvoláva znepokojenie v mnohých členských štátoch EÚ, predovšetkým v južnej a východnej Európe. V mnohých krajinách, vrátane Slovenska, Grécka, Bulharska, Lotyšska, Španielska a Cypru, nenachádzajú absolventi odborného vzdelávania zamestnanie alebo pracujú v zamestnaniach, ktoré nesúvisia s ich predchádzajúcim štúdiom. Kvalitné informácie o tom čo, robia títo absolventi po ukončení svojho odborného vzdelávania, ako využívajú poznatky, zručnosti a kompetencie, ktoré získali, predstavujú základ pre pochopenie tak príčin problémov zamestnateľnosti, ako aj faktorov úspechu v niektorých konkrétnych regiónoch, ekonomických sektoroch alebo u absolventov konkrétnych inštitútov odborného vzdelávania a konkrétnych disciplín. Tieto informácie sa potom dajú použiť pri hľadaní riešení.

Monitorovanie absolventov odborného vzdelávania a odbornej prípravy sa zdôrazňuje aj v posledných dokumentoch politiky EÚ. Napríklad, 'New Skills Agenda for Europe' (2016) zdôrazňuje potrebu, aby členské štáty EÚ ‘lepšie chápali uplatnenie resp. výsledky absolventov’. ODPORÚČANIE RADY EÚ, pokiaľ ide o sledovanie absolventov (z novembra 2017) prízvukovalo potrebu zlepšovať dostupnosť kvalitatívnych aj kvantitatívnych informácií o tom, čo robia absolventi terciárneho vzdelávania a odborného vzdelávania (VET) v Európe po ukončení svojho odborného vzdelávania a odbornej prípravy. Odporúčanie navrhlo novú ‘iniciatívu, ktorá sa týka sledovania týchto absolventov s cieľom zlepšiť informovanosť o tom, ako sa uplatňujú na pracovnom trhu’.

V súvislosti s týmto Odporúčaním Rady EÚ, poverila Európska Komisia (DG EMPL) členské štáty EÚ, aby vypracovali štúdiu na mapovanie opatrení týkajúcich sa sledovania absolventov VET vo svojich štátoch a navrhli scenár spolupráce v tejto oblasti na úrovni EÚ. Predbežné výsledky tejto štúdie boli prezentované na výročnom fóre EQAVET v Lille, v decembri 2017. Štúdia odhalila obrovskú rôznorodosť v prístupoch na rôznych úrovniach vzdelávania - národnej, regionálnej, sektorovej alebo na úrovni poskytovateľov odborného vzdelávania. Na základe daných výsledkov, Grécko, Cyprus, Lotyšsko a Bulharsko nemajú žiadne fungujúce opatrenie na sledovania absolventov VET na žiadnej úrovni, Slovensko prijalo a má opatrenia na národnej úrovni, Baskicko v Španielsku má opatrenia na regionálnej úrovni, a napokon Rakúsko uplatňuje opatrenia na národnej, regionálnej aj sektorovej úrovni. V žiadnej z týchto partnerských krajín sa však nezaznamenali žiadne opatrenia na sledovanie absolventov na úrovni poskytovateľov VET.

Sledovanie študentov a absolventov VET a poskytovanie spätnej väzby a vstupných informácií do systému zabezpečenia kvality poskytovateľa VET je tiež jedným z hlavných nedostatkov pri implementácii EQAVET. EQAVET je založený na 4 štádiách kvalitatívneho cyklu: štádium 1 – plánovanie, štádium 2 – implementácia, štádium 3 – hodnotenie a štádium 4 – prehodnotenie/revízia. Zavedenie prepojenia spätnej väzby medzi štádiom 4 – prehodnotením a štádiom 1 – plánovaním je jednou z najťažších výziev v rámci EQAVET, nakoľko si vyžaduje zhromažďovanie, analýzu aj interpretáciu dôkazov o predchádzajúcich výsledkoch a činnosti poskytovateľa VET a proces využitia týchto informácií a poznatkov pri budúcom plánovaní vzdelávania.

Identifikovanie zručností potrebných na pracovnom trhu je jednou z operačných priorít Cedefop, ktoré podporuje členské štáty v prístupoch zhora nadol a zdola nahor pri zavádzaní metód na zber údajov na identifikáciu potrieb zručností. Práca Cedefop zahŕňa koordinovanie siete Skillsnet, panorámy Skills Panorama a platformy na zber údajov z rôznych zdrojov, niekoľkých prieskumov, napr. European Company Survey, European Skills and Jobs Survey a rozsiahlu analýzu údajov pre on-line voľné pracovné miesta. Projekt On Track prispeje k identifikácii týchto potrieb a k zhromaždeniu relevantných údajov od absolventov VET.

Projekt On Track reaguje na identifikovanú medzeru a vytvorí, vyhodnotí a uvedie do praxe systém sledovania absolventov VET škôl a inštitúcií počiatočného odborného vzdelávania a odbornej prípravy.

Ciele projektu sú:

  • hĺbkovo analyzovať obsah a potrebu každej krajiny,
  • vypracovať systém sledovania pre absolventov VET na inštitucionálnej úrovni, ktorý povedie k vytvoreniu systému zabezpečenia kvality poskytovateľa tohto odborného vzdelávania,
  • predbežne otestovať a zaviesť systém na sledovanie absolventov, zaviesť mechanizmus tohto sledovania a integrovať ho do monitorovacích procesov VET,
  • podporiť poskytovateľov VET, aby zaviedli mechanizmus sledovania svojich absolventov a integrovali ho do svojho systému zabezpečenia kvality.

Projekt On Track sa zameriava na európske politiky a priority a reaguje na spoločné potreby európskych poskytovateľov VET. Nadnárodné partnerstvo zaručí vytvorenie takého mechanizmu sledovania a nástrojov, ktoré budú reagovať na potreby všetkých zapojených krajín a budú sa dať preniesť a aplikovať aj do iných krajín.

Cieľové skupiny:

Cieľovými skupinami v rámci daného projektu sú školy a inštitúcie odborného vzdelávania a odbornej prípravy (VET), poskytujúce sekundárne (úrovne 3-4 Európskeho kvalifikačného rámca EQF) a post-sekundárne (úroveň 5 EQF) počiatočné odborné vzdelávanie a výcvik, ako aj inštitúcie ďalšieho odborného vzdelávania a vyššieho/terciárneho vzdelávania (úrovne 6-7 EQF).