Σχετικά με το έργο

Η ανεργία των νέων είναι ανησυχητική σε πολλά κράτη μέλη της ΕΕ, ιδίως στη Νότια και Ανατολική Ευρώπη. Σε πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Σλοβακίας, της Ελλάδας, της Βουλγαρίας, της Λετονίας, της Ισπανίας και της Κύπρου, οι απόφοιτοι της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης είναι άνεργοι ή εργάζονται σε θέσεις εργασίας άσχετες με τις σπουδές τους. Οι πληροφορίες σχετικά με το τι κάνουν οι απόφοιτοι της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης τους, τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες που αποκτούν είναι ουσιαστικής σημασίας για την κατανόηση τόσο των αιτιών των προβλημάτων απασχόλησης όσο και των παραγόντων επιτυχίας σε συγκεκριμένες περιοχές, συγκεκριμένα ιδρύματα και επιστημονικούς κλάδους της ΕΕΚ. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό λύσεων.

Η παρακολούθηση των αποφοίτων εκπαίδευσης και κατάρτισης έχει τονιστεί στα πρόσφατα έγγραφα πολιτικής. Η «Ατζέντα νέων δεξιοτήτων για την Ευρώπη» (2016) υπογράμμισε την ανάγκη για τα κράτη μέλη της ΕΕ να έχουν «καλύτερη κατανόηση της απόδοσης των αποφοίτων». Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την παρακολούθηση των αποφοίτων (Νοέμβριος 2017) υπογράμμισε την ανάγκη βελτίωσης της διαθεσιμότητας ποιοτικών και ποσοτικών πληροφοριών σχετικά με το τι κάνουν οι απόφοιτοι της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Η σύσταση πρότεινε μια νέα «πρωτοβουλία για την παρακολούθηση των αποφοίτων ώστε να βελτιωθεί η πληροφόρηση σχετικά με την πρόοδο τους στην αγορά εργασίας».

Μετά τη σύσταση του Συμβουλίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΓΔ Απασχόλησης) ανέθεσε μια μελέτη για τη χαρτογράφηση των μέτρων παρακολούθησης των αποφοίτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στα κράτη μέλη της ΕΕ και την ανάπτυξη σεναρίων συνεργασίας σε επίπεδο ΕΕ στον εν λόγω τομέα. Τα ενδιάμεσα αποτελέσματα αυτής της μελέτης παρουσιάστηκαν στο ετήσιο φόρουμ EQAVET στη Λιλ, τον Δεκέμβριο του 2017. Η μελέτη αποκάλυψε μια μεγάλη ποικιλία προσεγγίσεων σε διαφορετικά επίπεδα, σε εθνικό, περιφερειακό, τομεακό ή σε επίπεδο παρόχου ΕΕΚ. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η Ελλάδα, η Κύπρος, η Λετονία και η Βουλγαρία δεν διαθέτουν κανένα μέτρο παρακολούθησης για τους αποφοίτους της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε οποιοδήποτε επίπεδο, η Σλοβακία έχει μέτρα σε εθνικό επίπεδο, η χώρα των Βάσκων στην Ισπανία έχει μέτρα σε περιφερειακό επίπεδο και η Αυστρία έχει μέτρα παρακολούθησης σε εθνικό επίπεδο , περιφερειακό και τομεακό επίπεδο. Σε καμία από τις χώρες της εταιρικής σχέσης δεν καταγράφηκαν μέτρα παρακολούθησης σε επίπεδο παρόχου ΕΕΚ.

Η παρακολούθηση των σπουδαστών και των αποφοίτων της ΕΕΚ και η παροχή ανατροφοδότησης και συμβολής στο σύστημα διασφάλισης της ποιότητας του παρόχου ΕΕΚ αποτελεί επίσης ένα από τα κύρια κενά στην εφαρμογή του EQAVET. Το EQAVET βασίζεται σε έναν κύκλο ποιότητας τεσσάρων σταδίων: στάδιο 1 - προγραμματισμός, στάδιο 2 - υλοποίηση, στάδιο 3 - αξιολόγηση και στάδιο 4 – αναθεώρηση. Η δημιουργία κύκλων ανατροφοδότησης μεταξύ της επανεξέτασης της φάσης 4 και του προγραμματισμού του σταδίου 1 είναι ένα από τα πιο δύσκολα πράγματα στο EQAVET, καθώς απαιτεί συλλογή, ανάλυση και ερμηνεία στοιχείων από παρελθούσες επιδόσεις του παρόχου ΕΕΚ και διαδικασία για την τροφοδοσία των πληροφοριών και γνώση σε μελλοντικό σχεδιασμό.

Ο εντοπισμός των απαιτούμενων δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας αποτελεί μία από τις επιχειρησιακές προτεραιότητες του Cedefop που υποστηρίζουν τα κράτη μέλη στις προσεγγίσεις "up-down" και "bottom-up" για τη θέσπιση μεθόδων συλλογής δεδομένων για τον εντοπισμό αναγκών σε δεξιότητες. Η εργασία του Cedefop περιλαμβάνει τον συντονισμό του δικτύου Skillsnet, το Skills Panorama ως πλατφόρμα συλλογής δεδομένων από πολλαπλές πηγές, διάφορες έρευνες π.χ. Έρευνα της ευρωπαϊκής εταιρείας, έρευνα για τις ευρωπαϊκές δεξιότητες και θέσεις εργασίας και μεγάλη ανάλυση δεδομένων για τις κενές θέσεις εργασίας στο διαδίκτυο. Το πρόγραμμα "On Track" θα συμβάλει στην ταυτοποίηση των αναγκών σε δεξιότητες, συγκεντρώνοντας τα σχετικά δεδομένα από τους αποφοίτους της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Το έργο «On Track» ανταποκρίνεται στο διαπιστωμένο κενό και θα αναπτύξει, θα αξιολογήσει και θα χρησιμοποιήσει ένα σύστημα παρακολούθησης αποφοίτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για αποφοίτους αρχικών σχολών και ινστιτούτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Οι στόχοι του έργου είναι:

  • Να αναλύσει σε βάθος το πλαίσιο και την ανάγκη σε κάθε χώρα.
  • Να αναπτύξει ένα σύστημα παρακολούθησης για τους αποφοίτους της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε επίπεδο ινστιτούτου που θα τροφοδοτεί το σύστημα διασφάλισης της ποιότητας του παρόχου ΕΕΚ.
  • Να δοκιμάσει και να εφαρμόσει το σύστημα παρακολούθησης, να δημιουργήσει μηχανισμό παρακολούθησης και να το ενσωματώσει στις διαδικασίες παρακολούθησης ΕΕΚ.
  • Να υποστηρίξει τους παρόχους ΕΕΚ να δημιουργήσουν τον μηχανισμό παρακολούθησης και να το ενσωματώσουν στο σύστημα διασφάλισης ποιότητας τους.

Το έργο "On Track" συνάδει με τις ευρωπαϊκές πολιτικές και προτεραιότητες και ανταποκρίνεται στις κοινές ανάγκες των ευρωπαίων παρόχων ΕΕΚ. Η διακρατική εταιρική σχέση εγγυάται την ανάπτυξη μηχανισμού παρακολούθησης και εργαλείων που ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων των εμπλεκόμενων χωρών και μπορεί επίσης να μεταφερθεί σε άλλες χώρες.

Ομάδες στόχοι:

Οι ομάδες-στόχοι του έργου είναι σχολεία και ιδρύματα ΕΕΚ που παρέχουν δευτεροβάθμια (ΕΕΚ 3-4) και μεταδευτεροβάθμια (EQF επιπέδου 5) αρχική ΕΕΚ, ιδρύματα που παρέχουν περαιτέρω μαθήματα ΕΕΚ και ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Επίπεδο 6-7 του ΕΠΕΠ).