Αποτελέσματα

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα κατά τη διάρκεια του έργου «On Track» είναι:

 1. Μελέτη πλαισίου συστημάτων και μέτρων παρακολούθησης

  Το πρώτο προϊόν είναι μια μελέτη του πλαισίου για τα συστήματα και τα μέτρα παρακολούθησης σε επίπεδο παρόχων ΕΕΚ στις επτά χώρες της εταιρικής σχέσης. Γνωρίζουμε ήδη από την ευρωπαϊκή μελέτη για τα μέτρα παρακολούθησης των αποφοίτων στην ΕΕΚ στα κράτη μέλη της ΕΕ και τη μελέτη που πραγματοποιήσαμε κατά τη διάρκεια της φάσης προετοιμασίας της πρότασης ότι σε καμία χώρα μας δεν υπάρχουν συστηματικά μέτρα για την παρακολούθηση αποφοίτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

  Στόχος της μελέτης είναι να αναλύσει το εθνικό πλαίσιο και να προσδιορίσει:

  • Μέτρα ή πρακτικές που εφαρμόζονται για την παρακολούθηση των αποφοίτων ΕΕΚ, ακόμη και αν δεν είναι συστηματικές ή πλήρεις
  • Διοικητικά δεδομένα, που είναι ήδη διαθέσιμα στους παρόχους ΕΕΚ που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο σύστημα παρακολούθησης
  • Οι πρακτικές διασφάλισης της ποιότητας και η «κουλτούρα ποιότητας» της χώρας
  • Οργανωτική ικανότητα και ικανότητες πληροφορικής

  Η μελέτη θα χρησιμοποιηθεί ως σημείο εκκίνησης για τον εντοπισμό δεικτών που πρέπει να συμπεριληφθούν στο σύστημα παρακολούθησης, για ειδικές ανάγκες που πρέπει να αντιμετωπιστούν και για πιθανές προκλήσεις. Η μελέτη πλαισίου θα διεξαχθεί σε εθνικό επίπεδο και τα αποτελέσματα θα συγκεντρωθούν σε μια διακρατική μελέτη και θα αποτελέσουν τη βάση για την ανάπτυξη του συστήματος παρακολούθησης.

 2. Σύστημα παρακολούθησης για πτυχιούχους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

  Ο πυρήνας του συστήματος παρακολούθησης είναι μια έρευνα παρακολούθησης που απευθύνεται σε αποφοίτους της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που θα συγκεντρώνει δεδομένα σχετικά με την περαιτέρω εκπαίδευση, την απασχόληση, τις επαγγελματικές σταδιοδρομίες, τις δεξιότητες και τις ικανότητες που απαιτούνται στην αγορά εργασίας και άλλες σχετικές πληροφορίες.

  Το σύστημα παρακολούθησης θα βασίζεται σε ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα που θα συγκεντρωθούν για τη μέτρηση συγκεκριμένων δεικτών που θα καθοριστούν.

  Τα ποσοτικά στοιχεία θα περιλαμβάνουν κοινωνικο-βιογραφικές και κοινωνικοοικονομικές πληροφορίες, ένταση μελέτης, μέθοδο μελέτης, προσόντα, πεδίο σπουδών, μετάβαση στην απασχόληση ή περαιτέρω εκπαίδευση και κατάρτιση, αποδοχές, είδος σύμβασης, καθεστώς απασχόλησης, απασχόληση , επαγγελματικό καθεστώς ή / και δραστηριότητα, γεωγραφική ή / και τομεακή κινητικότητα. Τα ποιοτικά δεδομένα θα περιλαμβάνουν τη συνάφεια της μελέτης με την απασχόληση, τις δεξιότητες που απαιτούνται για την εργασία / δεξιότητες που αποκτώνται κατά τη διάρκεια σπουδών, τη συμμετοχή σε δραστηριότητες εθελοντισμού ή συμμετοχής σε πολιτικές, την εξέλιξη της σταδιοδρομίας και την ικανοποίηση, τις αντιλήψεις για την ποιότητα και τη συνάφεια της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.

  Θα υπάρξει πρότυπη έρευνα παρακολούθησης, με δυνατότητα προσαρμογής στις ειδικές ανάγκες κάθε παρόχου ΕΕΚ που θα εφαρμοστεί. Στο στάδιο των πιλοτικών δοκιμών ή της εφαρμογής, οι πάροχοι ΕΕΚ θα είναι σε θέση να προσαρμόσουν την έρευνα στις δικές τους ανάγκες, δηλ. να διαγράψουν / να προσθέσουν ή να τροποποιήσουν ερωτήσεις.

  Η έρευνα παρακολούθησης θα αναπτυχθεί σε δύο διαφορετικά εργαλεία έρευνας, ανοιχτού κώδικα, έτσι ώστε κάθε πάροχος ΕΕΚ να μπορεί να επιλέξει εκείνο που μπορεί να ενσωματωθεί καλύτερα στο δικό του πληροφοριακό σύστημα. Η επιλογή των εργαλείων θα περιλαμβάνει μια απλή και βασική λύση (δηλ. φόρμες του Google) και μία πιο προηγμένη (π.χ. survey monkey). Θα δημιουργηθεί ένα τεχνικό εγχειρίδιο για τη δημιουργία και τη διαχείριση ερευνών με οδηγίες βήμα προς βήμα πώς μπορεί κανείς να πάρει την έρευνα, να το εφαρμόσει σε δικό του διακομιστή και να την προσαρμόσει (διαγράψει / προσθέσει / τροποποιήσει ερωτήσεις).

  Εκτός από την έρευνα παρακολούθησης, το σύστημα παρακολούθησης θα περιλαμβάνει μεθοδολογίες και μηχανισμούς για την προετοιμασία και τη διαχείριση της έρευνας, την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, την τήρηση μητρώου αποφοίτων. Η μεθοδολογία παρακολούθησης θα ενσωματωθεί στο οργανωτικό σύστημα διασφάλισης της ποιότητας, κλείνοντας το χάσμα μεταξύ της φάσης 4 - αναθεώρησης και του σταδίου 1 - σχεδιασμός του κύκλου ποιότητας EQAVET.

  Όσον αφορά τη μεθοδολογία παρακολούθησης, θα χρησιμοποιήσουμε μια μεθοδολογία πολλαπλών μετρήσεων με δύο σημεία μέτρησης, μία κατά το πρώτο έτος βαθμολόγησης (δηλ. Μετά από έξι μήνες) και μία δεύτερη μετά από 2-3 χρόνια από την αποφοίτηση.

  Η μεθοδολογία και τα εργαλεία παρακολούθησης θα δοκιμαστούν και θα αξιολογηθούν μέσω των πιλοτικών δοκιμών και θα οριστικοποιηθούν μετά την ανατροφοδότηση.

 3. Οδηγός: Εφαρμογή συστήματος παρακολούθησης για αποφοίτους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και ενσωμάτωσή του στο σύστημα διασφάλισης ποιότητας του οργανισμού

  Οι στόχοι του οδηγού για τους παρόχους ΕΕΚ είναι:

  • Να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση των παρόχων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σχετικά με τη χρησιμότητα της παρακολούθησης των αποφοίτων τους
  • Να υποστηρίξουν τους παρόχους ΕΕΚ στη διαδικασία δημιουργίας του δικού τους συστήματος παρακολούθησης της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
  • Να τους υποστηρίξει ώστε να ενσωματώσουν το σύστημα παρακολούθησης στο σύστημα διασφάλισης ποιότητας τους.
  • Η παροχή μεθοδολογικής καθοδήγησης βήμα προς βήμα.

  Ο οδηγός θα είναι ένα αυτόνομο προϊόν, ανεξάρτητο από το σύστημα παρακολούθησης O2 που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιονδήποτε παροχέα VET που θέλει να εφαρμόσει ένα σύστημα παρακολούθησης αποφοίτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με δικούς του πόρους και χρησιμοποιώντας τα δικά του εργαλεία και τεχνολογία. Θα έχει ένα κεφάλαιο αφιερωμένο στο συγκεκριμένο σύστημα παρακολούθησης που προτείνουμε, ωστόσο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με άλλες λύσεις.