Rezultāti

Plānotie projekta ‘On Track’ rezultāti:

 1. Pētījums par rezultātu sekošanas sistēmām un pasākumiem

  Pirmais projekta gaitā sasniedzamais rezultāts ir pētījums par rezultātu sekošanas sistēmām un pasākumiem profesionālo skolu līmenī visās septiņās projekta partnervalstīs. Jau projekta sagatavošanas fāzē veiktajā pētījumā, kā arī Eiropas pētījumā par profesionālo skolu absolventu tālāko gaitu sekošanas pasākumiem Eiropas Savienības dalībvalstīs tika konstatēts, ka nevienā no projekta dalībvalstīm nav sistemātisku pasākumu šajā jomā.

  Šī pētījuma mērķis ir analizēt esošo situāciju projekta partnervalstīs un identificēt:

  • Pasākumus, kas šobrīd tiek veikti profesionālo skolu absolventu tālāko gaitu sekošanai, pat ja tie netiek veikti sistemātiski vai vispusīgi
  • Profesionālajās izglītības un apmācību iestādēs pieejamos administratīvos datus, ko būtu iespējams izmantot sekošanas sistēmas izstrādes tālākajā gaitā
  • Kvalitātes nodrošināšanas pasākumus un praksi katrā projekta partnervalstī
  • Organizatorisko struktūru un esošās informācijas tehnoloģiju iespējas

  Pētījums tiks izmantots kā sākuma punkts sekošanas sistēmā iekļaujamo indikatoru, kā arī īpašo vajadzību un iespējamo problēmu identificēšanai. Pētījums tiks veikts projekta partnervalstu līmenī un apkopots starpvalstu līmeņa dokumentā, kas tiks izmantots par pamatu sekošanas sistēmas izstrādē.

 2. Profesionālo skolu absolventu tālāko gaitu sekošanas sistēma

  Sekošanas sistēmas pamatā ir profesionālo skolu absolventu aptauja, kurā tiek iegūti dati par absolventa tālāko izglītību, nodarbinātību, karjeras plāniem, darba tirgū nepieciešamajām prasmēm un kompetencēm, kā arī cita nozīmīga informācija.

  Sistēma tiks veidota, pamatojoties uz kvalitatīvajiem un kvantitatīvajiem datiem, kas tiks iegūti, lai izmērītu iepriekš definētus indikatorus.

  Kvantitatīvajos datos ietilps absolventa socio-biogrāfiskā un socio-ekonomiskā informācija, mācību metode un intensitāte, kvalifikācija (-s), iegūtie kredītpunkti, studiju vai apmācību virziens, pāreja uz darba vidi vai izglītības turpināšana, nodarbinātības statuss, profesija, profesionālais statuss un/vai aktivitāte, ģeogrāfiskā un/vai sektorālā mobilitāte. Kvalitatīvie dati norādīs studiju nozīmību darba vidē, darbam nepieciešamās prasmes/ studiju laikā apgūtās prasmes, brīvprātīgo darbu vai pilsonisko iesaisti, karjeras virzību un apmierinātību, viedokli par iegūtās izglītības vai apmācību kvalitāti un nozīmību.

  Aptaujai tiks izstrādāts modelis, ko iespējams pielāgot katras profesionālās izglītības vai apmācību iestādes specifiskajām vajadzībām. Izmēģinājuma fāzē katrai iestādei būs iespēja rediģēt anketu un veikt izmaiņas tajā iekļautajos jautājumos.

  Aptaujas anketa tiks izstrādāta divos atšķirīgos atvērtā tipa tiešsaistes rīkos, sniedzot iespēju izvēlēties piemērotāko variantu konkrētās iestādes informācijas tehnoloģiju iespējām un risinājumiem. Izmantojamie tiešsaistes aptaujas rīki tiks izvēlēti projekta gaitā pēc sākotnējā pētījuma veikšanas, taču izvēles variantos tiks iekļauts viens vienkāršs risinājums (piemēram, Google veidnes) un viens detalizētāks risinājums (piemēram, Survey Monkey vai Lime Survey). Tiks izstrādātas arī tehniskās vadlīnijas ar detalizētu aprakstu par anketas izveidi un administrēšanu, kā arī instrukcijas anketas aizpildīšanai, integrēšanai iestādes serverī un jautājumu modificēšanai.

  Absolventu sekošanas sistēmā ietilps ne tikai aptaujas anketa, bet arī metodoloģija un mehānismi sagatavošanās procesam, anketas administrēšanai, rezultātu novērtēšanai un absolventu reģistra uzturēšanai. Rezultātu sekošanas metodoloģija tiks integrēta iestādes kvalitātes nodrošināšanas sistēmā, noslēdzot EQAVET kvalitātes ciklu un izveidojot saikni starp cikla 4.posmu (pārskats) un 1.posmu (plānošana).

  Rezultātu sekošanas metodoloģijai tiks izmantota vairāku mērījumu pieeja ar diviem mērījumu punktiem – 1)pirmā gada laikā (piemēram, 6 mēnešus pēc absolvēšanas); 2)2-3 gadus pēc absolvēšanas.

  Metodoloģija un sistēmas rīki tiks testēti, izvērtēti un pabeigti, ņemot vērā testēšanas procesā iesaistīto viedokli un komentārus.


 3. Vadlīnijas: profesionālo skolu absolventu gaitu sekošanas sistēmas ieviešana un integrēšana iestādes kvalitātes nodrošināšanas sistēmā

  • Vairot profesionālo solu informētību par absolventu gaitu sekošanas nozīmību un lietderību
  • Atbalstīt profesionālās skolas absolventu gaitu sekošanas sistēmas ieviešanas procesā
  • Atbalstīt iestādes integrēt sekošanas sistēmu savās kvalitātes nodrošināšanas sistēmās
  • Sniegt detalizētu metodoloģisku atbalstu

  Izstrādātās vadlīnijas būs autonoms produkts, neatkarīgs no projekta gaitā izstrādātās sekošanas sistēmas. Tās būs pieejamas izmantošanai ikvienai profesionālās izglītības vai apmācību iestādei, kas vēlas ieviest savu absolventu gaitu sekošanas sistēmu, izmantojot savus rīkus un metodoloģiju. Vadlīnijās tiks minētas izmantojamo sekošanas sistēmu rekomendācijas, taču vadlīniju principus varēs pielāgot arī citiem sistēmu risinājumiem.